Loading the player...

Obywatel Piekła

 • Amightywind - Objawienie od BOGA JAHWEH pt. "Obywatel Piekła"

  Wizja człowieka cierpiącego męki w Piekle dana Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah 9 marca 1992 roku, a następnie opis widzenia milionów ludzi w Niebie, którzy dostępują Zbawienia wiecznego poprzez ukorzenie się i przyjęcie Syna Bożego JAHUSZUA ha MASZIJACH/JEZUSA MESJASZA jako jedynego Pana i Zbawiciela.

  Pamiętajcie! Przyjęcie JAHUSZUA ha MASZIJACH/JEZUSA MESJASZA i Jego Krwi przelanej za nasze grzechy na Krzyżu Kalwarii, nie jedynie umysłem, ale całym sercem, duchem, duszą i wszystkimi siłami, jest jedyną drogą do tego, by dostąpić Życia Wiecznego w Niebie w nieskończonym szczęściu i radości u boku Pana JAHUSZUA, a także by uniknąć potępienia i męki w Piekle.

  W Ew. Jana 14:6 JAHUSZUA/JEZUS powiedział: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie."

  Przyjmij już dziś Darmowy Dar Życia Wiecznego wykupiony dla ciebie przez JAHUSZUA/JEZUSA za najwyższą cenę Jego Świętej Krwi przelanej w Jerozolimie i na Krzyżu Golgoty! JAHUSZUA przyjął mękę ukrzyżowania po to, abyś nie musiał podzielić losu Obywatela Piekła, ale stać się Obywatelem Nieba. Nikt nie miłuję cię tak bardzo jak On! Przyjmij Jego wszechogarniającą Miłość, Łaskę i Miłosierdzie już dziś! Nie czekaj, jutro może być za późno!

  Ostrzeżenia o wiecznym Piekle z Pisma Świętego:

  Ewangelia Mateusza
  5:22 "A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze Piekła ognistego."
  5:29-30 "Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do Piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do Piekła."
  10:28 "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w Piekle."
  13:49-50 "Tak też będzie i przy końcu świata: zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów."

  Ewangelia Łukasza 16:22-26
  "Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać."

  2 List Piotra 2:4
  "Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd;"

  List Judy 12-13
  "Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście... samych siebie pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione... rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę... gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone..."

  Księga Objawienia
  14:9-11 "Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia."
  19:20 "I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką."
  20:10 "A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków."

  Category : Teachings

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up