Loading the player...

JAHUSZUA ha MASZIJACH: Znaczenie Prawdziwego Hebrajskiego Imienia SYNA BOŻEGO [Jezusa]

 • JAHUSZUA ha MASZIJACH: Znaczenie Prawdziwego Hebrajskiego Imienia SYNA BOŻEGO [Jezusa]

  Misja Ostatniej Szansy Amightywind ostrzega!

  Od kilku ostatnich lat Prorocy BOGA JAHWEH otrzymują wiele Przekazów z Nieba ostrzegających przed tym, iż zrodzony w ciele syn szatana diabła, popularnie nazywany antychrystem, objawi się światu pod imieniem "JEZUS CHRYSTUS" w trakcie nadchodzącego biblijnego Wielkiego Ucisku.

  Po tym, jak imię "Jezus Chrystus" - znane i adorowane przez miliony chrześcijan na całym świecie - zostanie zawłaszczone przez syna zatracenia, straci ono swoją Niebiańską Moc, dzięki której po dziś dzień dokonanych została niezliczona ilość cudów, uzdrowień i wyzwoleń, i dzięki której wiele osób zostało przyprowadzonych do Zbawienia! Od tego czasu również na modlitwy i prośby zanoszone w imieniu "Jezus" przestanie przychodzić odpowiedź z Nieba. Do tej pory - ze względu na BOŻĄ Łaskę i Miłosierdzie - podany przez greckich tłumaczy w pierwszych wiekach i przyjęty do powszechnego użytku tytuł 'Jezus Chrystus' był akceptowany i honorowany przez BOGA JAHWEH jako imię odnoszące się do JEGO Jednorodzonego Umiłowanego Syna, ale nie będzie tak już dłużej w czasie Wielkiego Ucisku. Jest to główny powód, dla którego PAN BÓG JAHWEH - w obecnym, bezpośrednio poprzedzającym Wielki Ucisk czasie Końca - tak usilnie nawołuje Swoje dzieci do tego, aby zaczęły stosować prawdziwe, hebrajskie Imię MESJASZA PANA, które przez wieki zostało niemalże wymazane z pamięci ludu BOŻEGO i zastąpione grecką transliteracją ujmującą 'Imieniu ponad wszelkie imię' pierwotnego znaczenia, Mocy Namaszczenia oraz całej należnej mu Chwały. Imieniem tym jest JAHUSZUA ha MASZIJACH! (z hebr. JAHUSZUA MESJASZ)יהושוע מָשִׁיחַ Imię BOGA Ojca JAHWEH - JAH יהו- zawarte jest w Imieniu Syna BOŻEGO.

  PAN BÓG JAHWEH nakazał nazwać Swego Syna, który poczęty został poprzez RUACH ha KODESZ (Ducha Świętego) w łonie dziewicy Marii Imieniem, które oznacza: "ON (JAHWEH) zbawi swój lud od jego grzechów" (Ew. Św. Mat. 1:21) Imię JAHUSZUA oznacza w języku hebrajskim "JAH(WEH) zbawia"! Tylko i wyłącznie to Imię stanowi wypełnienie powyższej oraz wielu innych zapowiedzi Biblii mówiących o tym, jakie Imię miał nosić Jednorodzony BOŻY Syn. Niemożliwe jest, aby pod jakimkolwiek innym imieniem niż JAHUSZUA, Syn BOŻY wypełnił wszystkie zapowiadające i opisujące Go Święte Pisma: fakt, iż miał On "przyjść w Imieniu JAHWEH" (Psalm 118:26, Ew. Św. Jana 5:43 i 12:13), "objawić Imię JAHWEH ludziom" (Ew. Św. Jana 17:6 i 26), czy też odziedziczyć "Imię ponad wszelkie imię (to jest Imię JAH)" (List do Fil. 2:9-11)

  Wiemy z całą pewnością, że MESJASZ PAN wypełnił wszystkie zapowiadające Go Pisma co do najmniejszego szczegółu. Jesteśmy zatem absolutnie przekonani, iż Prawdziwe Święte Imię Syna BOŻEGO to JAHUSZUA ha MASZIJACH!

  Zapoznaj się z zamieszczonymi w filmie fragmentami Przekazów Proroczych wypowiedzianych poprzez BOŻĄ Prorok i Apostoł Eliszewę Elijahu (Elisabeth Elijah) na przestrzeni kilku ostatnich lat. Są to Słowa BOGA Ojca JAHWEH, Syna BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH oraz Ducha Świętego - RUACH ha KODESZ, odnoszące się do Świętych Hebrajskich Imion BOŻYCH, imienia 'Jezus', czasu Wielkiego Ucisku, a także Znamienia Bestii oraz kultu niedzielnego. Jest to niezwykle ważna wiedza, niezbędna w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego
  Ucisku!

  Category : Teachings

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up